Algemene voorwaarden

Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we recommend you to accept their use to fully enjoy your navigation.

cancel

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de onderneming

Wij zijn:

Handymade vzw

Goossensvest 34

3300 Tienen

E-mailadres: info@handymade.be

Ondernemingsnummer: 0741.960.225

Bankrekeningnummer: BE04 7320 5353 2331

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1. Handymade is een internetplatform waarop maatwerkbedrijven die zich hiervoor opgegeven hebben hun producten te koop aanbieden (hierna ‘de leden’).  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de leden van Handymade (op hun persoonlijke pagina’s) aan de consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt). Door als consument een product aan te kopen op het platform sluit je een koopovereenkomst af met het lid van Handymade van wie je een product aankoopt.

2.2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we hiervoor leveringskosten aanrekenen, afhankelijk van het land van bestemming. 

2.3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

2.4. Het plaatsen van een bestelling op de website (www.handymade.be) van Handymade geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 

2.5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

2.6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, primeren deze algemene voorwaarden op de bijzondere voorwaarden. 

Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling

3.1. Als een aanbod van een lid van Handymade slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in het aanbod.

3.2. Wij beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat de leden van Handymade je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten (ermee rekening houdend dat sommige producten unieke of op maat gemaakte producten zijn). Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. 

3.3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact (enkel in België) of kredietkaart via Stripe. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

3.4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar een bepaald adres of ophalen bij een lid (afhankelijk van het product zullen één of beide opties aangeboden worden bij de beschrijvende fiche van het product of in de sectie over leveringen). In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, waar je zal gevraagd worden om onze algemene voorwaarden te aanvaarden en van uw betaling te bevestigen door het aanklikken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering van de goederen het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten voor terugzending betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

4.2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. 

4.3. De leden mogen wachten met terugbetaling tot ze de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en met de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdend met onze instructies hieronder.  

4.5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of wanneer je het product opgehaald hebt bij een maatwerkbedrijf door het opnieuw daar te gaan afleveren. 

4.6. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (zoals voedingswaren), noch voor goederen die op maat zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument.

4.7. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, dient u uw herroepingsverzoek te sturen naar: info@handymade.be. Wij leggen u dan uit hoe u uw herroepingsrecht in uw klantaccount kunt activeren. Als u van deze optie gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping.

Artikel 5 - De prijs

5.1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

5.2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  In geval u een levering bij u thuis wenst, zal Handymade u leveringskosten aanrekenen. De leveringskosten zullen aangeduid worden op de finale bevestigingspagina en zullen geïntegreerd worden in de uiteindelijke prijs die moet betaald worden.  

Artikel 6 - Betaling

6.1. Wij kunnen enkel betalingen ontvangen via de betaalmodules die worden aangeboden op onze website.

6.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

7.1. Wij garanderen dat de goederen die verkocht worden op het platform conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je ook dat deze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 

7.2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot twee jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen door de leden.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. 

Als de afwijking minimaal is, kunt u geen terugbetaling eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

8.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

8.2. We waken erover het product te leveren conform de levertermijnen die op de productfiche staan aangegeven.

8.3. Voor elk goed dat aangekocht wordt, wordt er een leveringskost aangerekend aan de consument. 

8.4. Als de leden van Handymade niet tijdig kunnen leveren, verwittigen zij je altijd voor de voorziene leverdatum. Als het lid dat niet tijdig doet, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

8.5. Onze verzendingen gebeuren steeds op risico van de leden van Handymade. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij zelf verantwoordelijk voor het transport.

8.6. Indien de door de leden geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar het adres terugsturen dat op jouw factuur staat vermeld binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres: info@handymade.be. 

Handymade kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht

9.1. In geval van overmacht zijn wij, noch de leden, gehouden de verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen we ofwel de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

9.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

10.1. Onze website (www.handymade.be), logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

10.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

11.1. We hopen natuurlijk steeds dat onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@handymade.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 10 dagen te behandelen.

11.2. Op alle overeenkomsten die wij en de leden afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de het Wetboek Economisch Recht. 

11.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl 

11.4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien een beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr